Historisk udgravning

Den fulde beretning for udgravningen kan downloades her:Beretning

Indledning

I forbindelse med udstykning af villagrunde ved Jordbærvej i Sorring blev Silkeborg Museum anmodet om at foretage en forundersøgelse, med det formål at vurdere, hvorvidt der findes fortidsminder af væsentlig art, som skal undersøges nærmere. Herved blev der lokaliseret gruber og anden aktivitet, der kan relateres til fremstilling af keramik på gårdene i Sorring, som skal undersøges nærmere.

Udgravningens resultater Undersøgelsen afdækkede ingen forhistoriske spor, men i stedet spor efter en gård som har ligget på stedet i tiden op til omkring 1700. På arealet er der derfor lokaliseret formodede væggrøfter og gruber, der sandsynligvis kan relateres direkte til gården. I disse gruber forefindes en større mængde glaseret keramik fra tiden, som andre steder ikke vil være interessant at undersøge nærmere. Lige netop i Sorring er en så moderne keramik dog netop interessant, da byen har en lang tradition for fremstilling af keramik på enkeltgårdene. De dokumenterede gruber og nedgravningerne langs vejen, samt fundamentsgrøfterne, er således relateret til en vigtig kulturhistorisk sammenhæng, og er derfor at betragte som et væsentligt fortidsminde, som skal undersøges nærmere.

 

Figur 2. Det undersøgte område med de tolkede elementer, samt interesseområderne markeret med grøn omkransning. 

Grundet den ret sene datering, er det ikke overvældende interessant at dokumentere den nedrevne gård, og det er derfor i stedet keramikken, relationen til gården og den mulige lertagning langs vejen der er fokuseret på i udpegningen af interesseområde, som vist på figur 2. De iagttagne agerrener er markeret med prikket udfyldning. Disse er de drænende render imellem middeladerens højryggede SIM 3/2010 Jordbærvej Kaj Fredsgaard Rasmussen 4 agersystemer, som ikke i sig selv er noget der skal dokumenteres. Fordi de kan være opfyldt ret sent er der dog mulighed for at gøre gode fund også i disse, hvorfor dele af dem indgår i det udpegede interesseområde.

Topografi

Arealet ligger på en nordvendt bakke i udkanten af Sorring by. Undergrunden er ret ensartet leret med ganske få sten. Ved udgravningen var arealerne stadig ret fugtige efter vinterens vandmasser, hvilket dog ikke påvirkede gravearbejdet synderligt. Ved tildækningen gjorde den fugtige jord det dog meget besværligt at komprimere jorden som vi plejer, og grøfterne kan derfor fremstå noget bløde.

Fortidsmindelandskabet

Der er ikke tidligere registreret fund eller fortidsminder indenfor selve lokalplanområdet, men der er registreret flere lokaliteter inden for kort afstand af det berørte areal (se kort nedenfor). I 2009 undersøgte Silkeborg Museum omkring 500 meter vest for Jordbærvej dele af en bebyggelse fra 1200-tallet (SIM 9/2008 Ternevej), som ikke var kendt forud for museets undersøgelse.

Udgravningsdata

Undersøgelsens resultater er registreret løbende, og foreligger efter endt beretnigsarbejde til fremvisning på Silkeborg Museum ved anmodning. Materialet består af feltplaner med notater, snittegninger, digitale kort over stedet, anlægs- og fundlister, samt digitale fotos. Sagen er journaliseret på Silkeborg Museum som SIM 3/2010 Jordbærvej.

Metode

Muldafrømning er foretaget med rendegraver i to meter brede grøfter, der havde en indbyrdes afstand på 17 meter. Efter undersøgelsens afslutning er den bortgravede muldjord lagt tilbage, således at råjorden ligger nederst, og muldlaget øverst. Anlægsspor og forstyrrelser er indmålt med differentiel GPS, og dette materiale ligger til grund for de her viste oversigtskort .

Fremtidigt arbejde

Der er udpeget to interesseområder, som skal dokumentere keramikinventaret i forhold til det tidligere kendte Sorringkeramik, samt til de iagttagne fundamentsspor. Disse omfatter samlet knapt 1000 kvadratmeter. Før disse arealer er undersøgte kan udstykningen af grunde, samt byggemodning ikke foretages. Bygherre anmodes derfor om at kontakte museet i god tid før anlægsarbejde tænkes påbegyndt. 3/5 2010 Silkeborg Museum Cand.mag. Kaj Fredsgaard Rasmussen